Certifikace a osvědčení

SWIETELSKY stavební s.r.o. staví na pevných základech kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce, které jsou pak spolehlivou oporou pro zdárné dokončené stavby. Získané certifikáty jsou pro společnost základem dalšího rozvoje jednotlivých systémů a zároveň závazkem jak pro zaměstnance, tak pro všechny další účastníky na stavbách.

Certifikát systému environmentálního managementu

Vzhledem k povaze nabízených výrobků a služeb si je společnost vědoma odpovědnosti za ochranu životního prostředí a využívání všech zdrojů, které má v jednotlivých procesech k dispozici. Hlavní snahou je proto veškerým negativním dopadům staveb na životní prostředí předcházet. Díky tomu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. získala certifikát dle ČSN EN ISO 14001.

Certifikát systému managementu BOZP

Za každou stavbou stojí jednotliví lidé - ať už vlastní zaměstnanci, nebo další účastníci staveb. Proto společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. klade velký důraz také na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Základními pojmy při předcházení úrazům a nehodám na stavbách jsou důslednost a trvalost. Tento přístup byl předpokladem pro získání certifikátu dle OHSAS 18001.

Certifikát systému společenské odpovědnosti

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. při své činnosti bere v úvahu společenské, environmentální, právní, kulturní a obchodní podmínky, ke kterým se vztahuje předmět jejího podnikání. Plně odpovídá za dopady svých aktivit na společnost a její zaměstnance, okolní komunitu a životní prostředí. Přijímá taková opatření, která zabrání opakování nezamýšlených a nepředpokládaných negativních dopadů. Potvrzením uplatnění těchto myšlenek v praxi je získaný certifikát dle ČSN EN ISO/IEC 17021.

Certifikát systému certifikovaných dodavatelů

Certifikát systému certifikovaných dodavatelů (SCSD) je certifikát, vydaný v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů. Prokazuje se jím základní a profesní způsobilost, včetně ekonomické a technické kvalifikace dodavatele. Certifikát systému certifikovaných dodavatelů se zpravidla používá při účasti ve výběrových řízeních dle zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, násl. zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.