Kvalita a certifikácia

NA NÁS MÔŽETE STAVAŤ

Swietelsky-Slovakia stavia na pevných základoch kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce a tie sú potom dôkladnou oporou pre úspešné dokončenie celej stavby.

Dôveryhodnosť voči zákazníkovi je založená na kvalite poskytovaných služieb a ponúkaných výrobkov. To je prioritou vo všetkých fázach vykonávania jednotlivých činností - od prijatia zákazky až po vlastné odovzdanie hotového diela zákazníkovi.
Systém kvality je certifikovaný podľa STN EN ISO 9001.

Vzhľadom k povahe ponúkaných výrobkov a služieb si je spoločnosť vedomá zodpovednosti za ochranu životného prostredia a zodpovedného využívania všetkých zdrojov, ktoré má v jednotlivých procesoch k dispozícii. Snahou je nič neskrývať a akýmkoľvek negatívnym dopadom stavieb na životnom prostredí predchádzať.
Preto spoločnosť získala certifikát podľa ISO 14001

Za každým úspechom sú ľudia - či vlastní zamestnanci alebo ďalší účastníci stavieb - a preto si je spoločnosť vedomá dôležitosti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Dôslednosť a trvalosť sú základné pojmy v prístupu predchádzania úrazov a nehôd na stavbách.
To bolo predpokladom k získaniu certifikátu podľa OHSAS 18001

Spokojný zákazník je pre spoločnosť vždy na prvom mieste.

Certifikáty

ISO 9001 : 2015

ISO 14001 : 2015

BS OHSAS 18001 : 2007