SPOLOČNOSŤ SWIETELSKY PRI VÝSTAVBE VYUŽÍVA BIM

23.11.2016

Moderná výstavba prináša nové dimenzie!

BIM – Building Information Modeling alebo aj informačný model budovy je metóda digitálnej a sieťovej projektovej činnosti, realizácie a riadenia stavebných projektov v stavebnom priemysle, ktorá navyše zahŕňa informácie týkajúce sa prípravy projektov prestavby a demolácie budovy.

Táto technológia prípravy projektovej dokumentácie ďalej umožňuje presné stanovenie materiálu, množstiev a termínov dodávky jednotlivých materiálov počas procesu výstavby. Digitálny proces prípravy projektov v softvérovom programe vhodnom na účely BIM umožňuje digitálny prenos údajov medzi subjektmi zúčastnenými na projekte. Pri tomto softvérovom programe sa nekreslí ako pri bežných programoch. Objekty sa modelujú a rozširujú o dodatočné informácie. Tieto informácie sa týkajú napríklad protipožiarnej ochrany, tepelnej izolácie, protihlukovej ochrany, či ide o nosné alebo nenosné konštrukcie a či budú zhotovené zo železobetónu alebo z tehál.

Projektová dokumentácia ako produkt modelu
BIM Model BIM poskytuje projektovú dokumentáciu vo forme pôdorysov, rezov a pohľadov, ktoré sú prepojené s 3D modelom. Táto dokumentácia sa zhotovuje na základe modelu BIM prostredníctvom ľubovoľne zvolených rezov horizontálne, vertikálne, prípadne na požiadanie z 3D modelu, pričom pohľad, ktorý je zosúladený s požadovanou projektovou dokumentáciou, ako je dokumentácia na stavebné povolenie, realizačná alebo dielenská dokumentácia, sa riadi pôdorysom. Týmto spôsobom možno bez akýchkoľvek komplikácií kedykoľvek vypracovať projektovú dokumentáciu a výkresy vrátane kótovania, výšok a mnohých iných údajov na účely stavebných rokovaní.

Funkcie a prednosti modelu BIM
Na základe komplexného 3D modelu projektu sa navyše minimalizujú rozdiely spôsobené nejednotnosťou názorov a stavu údajov, keďže aktuálny posledný stav možno prostredníctvom servera BIM kedykoľvek vyhľadať v 3D formáte. S 3D modelom je navyše možné zlúčiť výkresy nosných konštrukcií a technického zariadenia budovy, ktoré sa zobrazujú samostatne v 3D formáte. Všetky nové subjekty zúčastnené na projekte tak aj v budúcnosti rýchlo získajú prehľad o projekte a objednávateľ má kedykoľvek možnosť informovať sa o stave projektu plánovanej výstavby. Prostredníctvom 3D modelu možno vylúčiť chyby spôsobené meraním a prenosom údajov a vizuálne zobraziť vykazované množstvá, keďže výmery možno kedykoľvek zosúladiť s aktuálnym stavom realizácie. Ďalšia prednosť vyplýva z možnosti dopĺňania informácií o objektoch, ako sú okná a dvere, prostredníctvom funkcie SmartParts. 
Na túto tému nájdete aktuálne video na našom YouTube kanáli.

ÖNORM A6241-2
V niektorých krajinách sa už používa informačný model budovy, preto verejní a súkromní stavebníci v čoraz väčšej miere požadujú, aby sa na prípravu projektovej dokumentácie a realizáciu projektu používal model BIM. Uplatňovanie rakúskej normy ÖNORM A6241-2, ktorá bola prijatá v auguste 2015 a ktorá je v súčasnosti jedinečná v rámci Európy, je objektom veľkého záujmu predstaviteľov viacerých krajín, napríklad Nemecka. Kým v Nemecku a Švajčiarsku je technológia prípravy projektovej dokumentácie pomocou modelu BIM ešte len v plienkach, my prostredníctvom nej využívame našu šancu na zvýšenie výkonnosti a dodatočnú optimalizáciu procesov a kvality, pričom týmto spôsobom prispievame k vývoju inovácií v stavebnom priemysle.

Účasť v pracovnej skupine BIM
Netrvalo dlho, kým norma ÖNORM A6241-2 v Rakúsku dosiahla vysokú mieru uznania ako podklad pre uplatňovanie modelu BIM, čo malo za následok vytvorenie pracovnej skupiny BIM v rámci zväzu ÖBV. „Cieľom pracovnej skupiny BIM je vypracovať smernicu zaoberajúcu sa uplatňovaním modelu BIM v praxi v zmysle normy ÖNORM A6241-2. Cítime potrebu poskytnúť skúsenosti a know-how nášho koncernu na účely optimalizácie. S týmto zámerom sme si za prvý cieľ určili 3D výkaz výmer z modelu BIM ako prvý prakticky využiteľný prvok v rámci BIM,“ hovorí stavebný inžinier Ing. Hanspeter Schachinger, zodpovedná osoba v oblasti BIM z koncernu Swietelsky a člen pracovnej skupiny BIM v rámci zväzu ÖBV.

Spoločnosť Swietelsky pri výstavbe používa model BIM – v záujme efektívnejšieho plnenia obchodných a projektových cieľov a s cieľom poskytnúť objednávateľom nielen vysoko kvalitné a efektívne stavebné projekty, ale aj prehľad o celom životnom cykle projektu a komplexnú projektovú dokumentáciu počas realizácie stavebného projektu.

 

 

PRÍKLAD PROJEKTU
PRÍKLAD PROJEKTU
ZNÁZORNENIE PROJEKTU