Technický komentár k oprave vozovky na Moste SNP

19.09.2017

Predmetom zmluvy o dielo bolo vykonať opravu izolácie a vozovky medzi dilatačnými závermi bez zásahu do ostatných častí mosta podľa predloženej projektovej dokumentácie.

Vozovka je uložená na mostovke, ktorá je v pozdĺžnom smere vytvorená do oblúka a v priečnom smere má jednostranný sklon smerom ku stredu mosta. V obrubníkoch pri strede mosta sú vyrezané odvodňovacie oválne otvory. Spodná hrana otvoru je premenlivá od 6,0 – 7,5 cm nad oceľovou mostovkou. Táto geometria určuje presne hrúbku vozovky na moste. Pred odstránením vozovky z mosta sa nedala presne definovať hrúbka vozovky, nakoľko bola už opotrebovaná. Nové hrúbky však boli predurčené a definované existujúcou geometriou a to bolo prenesené do projektu. Preto je množstvo a hmotnosť asfaltu pred opravou a po oprave rovnaká.

Skladba vozovky bola navrhnutá v projekte opravy vozovky ako trojvrstvová - izolácia v hrúbke 10 mm a dve vrstvy liateho asfaltu. Vzhľadom na skutočnosť, že izolačné systémy sú certifikované v rámci EU a dodávateľ 10 mm izolácie z asfaltov je z Nemecka, zhotoviteľ sa obrátil na tohto vlastníka certifikátu. Nepodarilo sa však s ním žiadnym spôsob uzavrieť obchodný vzťah, tak sa prikročilo so súhlasom projektanta k zámene izolačného súvrstvia. Použil sa certifikovaný systém z Nemecka od spoločnosti, ktorá má zastúpenie na Slovensku. Systém pozostáva z ochranného dvojzložkového náteru proti korózii aplikovaného striekaním, izolačného dvojzložkového náteru, nanášaného valčekovaním a štetcom a ochrannej a spojovacej vrstvy. Táto vrstva umožňuje pojazd po izolácii a zároveň nahriatím kladenou vrstvou liateho asfaltu robí spojovací môstik medzi vrstvami. Po 48 hodinách je možné na takejto izolačnej vrstve klásť ďalšie vrstvy vozovky. Toto izolačné súvrstvie ma celkovú hrúbku 1,5 mm. Rozdiel v hrúbke izolácie cca 8,5 mm sa vyrovnával v asfaltovej vrstve vozovky. Hmotnosťou sa nič nemenilo nakoľko sa stále jedná o liaty asfalt.

Vozovka je navrhnutá z dvoch vrstiev liateho asfaltu. Na Slovensku nám nie je známa vozovka v dĺžke cca 400 m, ktorá by mala obrusnú - pojazdnú vrstvu z liateho asfaltu. Takáto vrstva sa používa ako ochrana izolácie na mostoch betónových aj oceľových. Na cesty po ktorých jazdíme je použitá na pojazdnú vrstvu zmes z obaleného kameniva, ktorá sa kladie pri teplotách cca 1400C strojne - finišérom a potom sa valcuje niekedy až 5-7 pojazdmi valcom o hmotnosti 12-15 ton s pomocou vibrácie. Takto sa docieli takmer dokonalá rovinatosť pričom sa zmes musí zhutniť na 97% ideálneho stavu.

Liaty asfalt je zmes ktorá obsahuje okolo 60% veľmi jemných častíc – múčka a kamenivo frakcie 0-4 mm. Potom sa ešte pridá cca 30% kameniva frakcie 4-8 a 8-11 mm. Zvyšok tvorí asfalt a prísady na spracovanie. Zmes sa pokladá pri teplote cca 2200C a rozotiera sa pomocou jednoduchej rozotieracej lišty, alebo ručne pomocou drevených hladítok. Povrch zmesi sa posype kamenivom frakcie 4-8 mm obalenej asfaltom a malým ručným valčekom o hmotnosti 30-50 kg sa zatlačí do ešte horúcej vrstvy asfaltu. Celá vrstva sa viac už nerovná a nevalcuje. Takto upravený povrch vykazuje pre prejazde pocit vyššej hlučnosti ale zároveň zvyšuje drsnosť povrchu. Liaty asfalt má takmer dokonalú vodonepriepustnosť a tak nemôže v zimnom období vznikať vo vozovke ľad od presiaknutej vody a tým rozpad vozovky. Vzhľadom na uvedenú skladbu a technológiu pokládky je povrch vozovky v inej rovinatosti ako bežné cesty z asfaltobetónu, vyhovuje požiadavkám na úroveň miestnych komunikácii.

Spoločnosť Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. vykonala práce na stavbe v zmysle zmluvy o dielo v požadovanom termíne a v požadovanej kvalite s vedomím plnenia záručných podmienok.

 

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Divízia dopravných a inžinierskych stavieb, Oblasť JUH