Výstavba štôlní a tunelov

HORAMI BEZPEČNE A SPOĽAHLIVO

Firma SWIETELSKY Tunnelbau GmbH und Co KG sa špecializuje na projekty podzemných stavieb všetkých druhu. Sídlo firmy je v Salzburgu. Odtiaľto sa realizujú projekty razenia tunelov konvenčným i mechanickým spôsobom.

Pole našej pôsobnosti je celosvetové, ale ťažisko sa posunulo prirodzene do alpského podzemného priestoru.

Prvú skúsenosť  so stavbou tunelu získala naša spoločnosť už v roku 1949 pri elektrárni Achensee. Vtedy sme sa ešte menovali Ed. AST und Co.

Okrem klasickej stavby infraštruktúry, ako sú tunely cestné, železničné a tunely metra, významnú oblasť činnosti firmy Swietelsky Tunnelbau predstavuje stavba podzemných častí elektrární vo forme tlakových a sprievodných štôlní a tlakových i podzemných šácht.

Rozsah našich výkonov:

  • Železničné tunely
  • Cestné tunely
  • Tunely pre metro
  • Štôlne
  • Kaverny
  • Šachty
  • Opravy a mnoho iných činností

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO ŠTÔLNE A STAVBA TUNELOV


Železničné tunely

Stavba klasických dopravných tunelov je najväčším obratovým segmentom firmy Swietelsky Tunnelbau. Patrí sem stavba železničných a cestných tunelov.  Okrem konvenčných výkopových metód razením, trhaním, frézovaním a bagrovaním, ktoré sú obvyklé predovšetkým v Rakúsku a Nemecku, v poslednej dobe hrajú nezanedbateľnú rolu i metódy mechanizovaného razenia.

Cestné tunely

Výstavbu tunelov čím ďalej podmieňujú: obchvaty, protihlukové tunely, budovanie dvoch tunelových rúr pri jestvujúcej tunelovej premávke v protismere(ktorá je nutná z hľadiska technickej bezpečnosti) či budovanie transeurópskej transversály. Spravidla sú realizované konvenčnými výkopovými metódami: razením, trhaním, frézovaním a bagrovaním.

Tunely pre metro

Okrem veľkých geomechanických výziev sa musí zdolať počas stavby v lokalite centra mesta aj obmedzený priestor, problematika  sadnutia na základe plytkého podjazdu stavebného fondu budov a prekážky, ktoré spôsobujú susedné budovy v bezprostrednej blízkosti miesta stavby.

Štôlne, podzemné priestory a šachty

Pri stavba elektrárne sú mimoriadnou výzvou predovšetkým veľmi komplexná výkopová geometria, presná logistika vo vysoko položených alpských regiónoch a  prípadne veľké sklony samotnej stavby.Absolútnou nutnosťou sú kompetencie vo všetkých pod

Štôlne sú podzemné stavby väčšinou s malým prierezom, ktoré spravidla slúžia k prieskumným a prípravným účelom pre následné veľké tunely.

Stále rastúca spotreba energie, odklon od atómovej energie a snaha zachovať neporušenú alpskú krajinu, priniesli v posledných rokoch so sebou renesanciu vo výstavbe horských elektrární. Predovšetkým už existujúce vodné nádrže sa využívajú intenzívnejšie s pomocou dodatočne vybodovaných prečerpávacích vodných elektrární. Vzhľadom na to, že všetky zariadenia ako sú prívody, tlakové spády a kaverny sú spravidla situované pod zemou, zásahy do prírody sú veľmi okrajové.

Predovšetkým pri  stavbe elektrární sú potrebné zvislé a šikmé šachty rôznych rozmerov, ktoré slúžia ako vyrovnávacie komory alebo tlakové spády. Razené sú konvenčným spôsobom pomocou Alimak alebo mechanicky pomocou TBM.

Opravy a mnoho iných činností

Patria sem okrem klasických opráv vnútorného plášťa aj bezpečnostno-technická údržba existujúcich tunelov.