Špeciálne inžinierske stavby

FIRMA SWIETELSKY ROZUMIE STAVEBNÝM PROJEKTOM

Už viac ako 30 rokov náš koncern aktívne a operatívne pracuje v tomto segmente. Firma SWIETELSKY je vašim partnerom v rôznych oblastiach, od stavieb v podzemí a podložia (napr. pri budovaní hlbinných základov, pri zabezpečovaní stavebných jám, svahov a úbočí) až po stavby vo vysokohorskom teréne v trvalo zamrznutej pôde, medzi ktoré patrí výstavba lanoviek a vlekov, terás alebo bariér proti lavínam.


K NAŠIM SILNÝM STRÁNKAM U ŠPECIÁLNYCH INŽINIERSKYCH STAVIEB PATRÍ:

 • naša dostupnosť 24 hodín denne - oceníte ju najmä v prípade nebezpečných situácií v prírode, ako sú napr.  zrútené skaly, zosuvy svahov, prívaly vody, bahna a kameňov do údolia a pod. V týchto prípadoch je rýchla reakcia rozhodujúca.
 • spolupráca s inými oddeleniami nášho koncernu, prekračujúca rámec obchodných divízií (napr . stavba železníc a betónové stavby)
 • najmodernejší strojový park pre individuálne prispôsobenie nárokov našich zákazníkov, ktorí požadujú kvalitu
 • špeciálne riešenia, vlastné patenty a realizácia prispôsobená akejkoľvek požiadavke, v krátkej dobe a včas v súlade s termínom

OBLASTI ČINNOSTÍ

 • projektovanie, prípadne plánovanie
 • zabezpečovanie stavebných jám
 • zaisťovanie svahov a úbočí
 • kotvenie a zaisťovanie skál
 • extenzometer, inklinometer
 • ochrana proti lavínam a padajúcim skalám
 • trhacie práce - odkopy skál
 • výstavba rúbaných priestorov - výstavba štôlní
 • stavby vo vysokohorskom teréne
 • hlbinné základy
 • sanácie betónu a muriva

Ďalšími oblasťami činnosti v špeciálnom inžinierskom staviteľstve sú:

 • striekaný betón vrátane debnenia
 • projektovanie, návrhy riešení
 • extenzometer, inklinometer
 • zaplnenie dutých priestorov cementom ako spojivom
 • injektáže
 • kotvenie
 • bariéry proti lavínam, zabezpečovanie terénu proti padajúcim skalám
 • hlbinné základy
 • vŕtané kotvy s injektážou
 • skúšky vhodnosti a spôsobilosti, preberacie skúšky
 • zaisťovanie skál, presahov, trhacie práce
 • sanácie betónu, škárovanie muriva
 • vysokohorské stavby, základy výťahov
 • práca v podzemí a podloží, sanácia tunelov

• striekaný betón vrátane debnenia
• projektovanie, návrhy riešení
• extenzometer, inklinometer
• zaplnenie dutých priestorov  cementom ako spojivom
• injektáže
• kotvenie
• bariéry proti lavínam, zabezpečovanie terénu proti padajúcim skalám
• hlbinné základy
• vŕtané kotvy s injektážou
• skúšky vhodnosti a spôsobilosti, preberacie skúšky
• zaisťovanie skál, presahov, trhacie práce
• sanácie betónu, škárovanie muriva
• vysokohorské stavby, základy výťahov
• práca v podzemí a podloží, sanácia tunelov

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO ŠPECIÁLNE INŽINIERSKE STAVITEĽSTVO


INOVAČNÝ SYSTÉM SWIENET

V roku 2010 sme si nechali patentovať inovačný systém SWIENET na dočasné aj trvalé zaistenie stavebných jám, svahov a úbočí. Systém tvorí pozinkované oceľové pletivo s celoplošne podloženou rohožou na ochranu proti erózii. Vlastný systém kotvenia a previazania možno prispôsobiť akémukoľvek tvarovaniu profilu svahu a úbočia.

Výhody systému SWIENET v porovnaní s konvenčnými systémami ako je striekaný betón:

 • podstatne kratšia doba výstavby
 • menšia potreba miesta na stavenisku
 • šetrnejší k životnému prostrediu vďaka nižším emisiám (nevzniká prach, nižšie nasadenie veľkých zariadení)
 • menší hluk (žiadne pneumatické zariadenia)
 • nedochádza k plytvaniu v dôsledku spätného odrazu alebo prerezaniu
 • nenavyšuje sa spotreba v dôsledku geologických výrubov alebo chýb tvarovania profilu
 • žiadne zadržiavanie vody na svahu a úbočí
 • ľahká oprava v prípade poškodenia (väčšinou nie je nutné nasadiť veľké zariadenia)
 • jednoduchá rekultivácia, pretože povrchová plocha je priepustná pre vodu a možno ju ľahko vysadiť zeleňou

Podzemné steny a kotvenie

PODZEMNÉ STENY

K uzáverom okolo stavebných jám, k zhotoveniu dopravných stavebných objektov a prvkov základov sa tento druh hlbinných základov realizuje prevažne vo vnútri miest.

Či už otvoreným spôsobom, alebo razením pod ochranným vopred zriadeným stropom - bez použitia technológie podzemných stien nie je možné realizovať výstavbu s úsporou miesta a bez deformácií ani v oblasti podzemných vôd.

KOTVENIE

Ponúkame široké spektrum výkonov a služieb, členené na nasledujúce časti:

 • vŕtané kotvy s injektážou pre dočasné alebo trvalé opatrenia, napr. k zaisteniu stavebných jám
 • kotviace nosníky
 • kotvy z plastu vystuženého sklenými vláknami pre dočasné opatrenia v mestách so zaťaženiami až do 300 kN
 • lanové prameňové kotvy s užitočnými zaťaženiami až do 3000 kN
 • tyčové kotvy do priemeru 63,5 mm so zaťaženiami do 1000 kN
 • ďalej všetky skúšky, ako preberacie skúšky, skúšky spôsobilosti a vhodnosti a tiež aj činnosti pri dozore

Vŕtané a združené pilóty

VŔTANÉ PILÓTY

Sem patria ako hlbinné základy tak obstavanie stavebných jám v uvoľnenej alebo pretnutej forme. Na základe prenosu vznikajúcich síl do stabilných vrstiev pôdy možno zastavať aj pozemky s horšími charakteristickými parametrami pôdy alebo s neskorším zosadaním.

ZDRUŽENÉ PILÓTY

Pri zlých pôdnych pomeroch a podmienkach býva u hlbinných základov často nutné použiť združené pilóty / malé vŕtané pilóty / mikropilóty. Finančne výhodnou variantou k základom s vŕtanými pilótami s betónom vyrábaným na stavbe, s mimoriadne veľkým nasadením zariadenia sú vyššie uvedené pilóty s prenášanými silami do 1000 kN.

Zabezpečenie svahov

Zaistenie svahov a úbočí je rozsiahlou témou. V závislosti od sklonu, kvality a vlastnostiach spodných vrstiev pôdy ležiacich pod nerovným terénom sa veľmi často nedá doložiť stabilita výpočtom. Aj malý umelý (stavby vo svahu a úbočí) alebo prírodný (poveternostné vplyvy) zásah do tohto systému môže spôsobiť labilnú nerovnováhu s ďalekosiahlymi následkami.

FIRMA SWIETELSKY PONÚKA NASLEDUJÚCE OPATRENIA, RESP. OPRAVY:

 • upratovacie práce, odstraňovanie
 • zasieťovanie skál drôtenou mrežou s okami, popr. mrežou s vysokými výkonovými parametrami
 • pevné a elastické bariéry (paženie na ochranu proti padajúcim skalám)
 • ochranné telesá (betón, striekaný betón, prefabrikáty, vŕtané pilóty atď.) zhotovené výstavbou "zhora smerom nadol" a ukotvenie do hlbinných únosných vrstiev pôdy pomocou predpätých trvalých kotiev

Vrty

Vŕtanie všeobecne je v špeciálnom inžinierskom staviteľstve nepostrádateľné, aby sa vyhovelo najrôznejším požiadavkám tohto odvetvia. Patria sem:

 • otváracie vrty na prieskum pôdy s priebežným odoberaním jadra a nerušeným odberom skúšobných vzoriek, vrátane paženia vrtu alebo bez neho
 • vrty zhotovovanej bucharom, pre kotvy, injektáže a inštalácie na meranie
 • vrty zhotovované otáčavým a príklepovým vŕtaním, pre vŕtané pilóty
 • horizontálne vrty pre stavbu potrubia a vedenia
 • jadrové vrty v betóne a do asfaltu na odber skúšobných vzoriek

STRIEKANÝ BETÓN

Striekaný betón je veľmi vhodný na dočasné zaistenie povrchových plôch na svahoch vo fáze výstavby a stavebných jám, ale tiež pre zhotovovanie betónových dielov, oporných telies atď. a v situáciách, kedy by debnenie nebolo ekonomické. Naše výkony a služby v súvislosti so striekaným betónom zahŕňajú nasledovné oblasti:

 • debniace steny zo striekaného betónu, kedy sa debnenie zvyčajne vykonáva vŕtanou kotvou s injektážou, s užitočnými zaťaženiami až 400 kN
 • oprava betónu
 • zaistenie razby štôlne pri hlbinnej ťažbe