Skúšobné pracovisko

SKÚŠOBNÉ A KONTROLNÉ PRACOVISKO – SPOĽAHLIVÝ PARTNER PRE STAVEBNÚ TECHNIKU A VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Z bývalého centrálneho laboratória spoločnosti Swietelsky Bauges.m.b.H., ktoré bolo od roku 1972 štátom autorizovaným skúšobným ústavom, vzniklo dnešné skúšobné pracovisko. V nadväznosti na zabezpečenie kvality stavebných materiálov a stavieb, čo bola hlavná línia aktivít bývalého centrálneho laboratória, vykonáva dnešné skúšobné pracovisko dodatočne aj komplexné poradenské činnosti.

Bývalú štátnu autorizáciu nahradila v roku 1998 štátna akreditácia. Akreditačné kritériá týkajúce sa približne 175 skúšobných postupov sa uplatňujú v rámci odborných oblastí akreditovaného skúšobného pracoviska (ASP) a akreditovaného kontrolného pracoviska (AKP). Samostatné a nezávislé skúšobné pracovisko vykonáva kontroly a monitorovanie v nasledovných oblastiach: asfalt/bitúmen, zemné práce/výstavba skládok, analýza životného prostredia, vlastné monitorovanie v rámci internej kontroly výroby so zreteľom na zrnitosť kameniva a asfaltovú zmes, ako aj poradenstvo pri pokládke a školenia o zabudovaní asfaltových vrstiev.

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO SKÚŠOBNÉ PRACOVISKO


ASFALT/BITÚMEN

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a pôsobeniu v normalizačných výboroch dokážeme využívať nové trendy a poskytovať vám získané know-how.

VÝBER Z ROZSAHU VÝKONOV

 • Skúšky obalených zmesí
 • Skúšky liateho asfaltu
 • Skúšky liateho asfaltu v oblasti pozemných stavieb (potery)
 • Test tvorby stôp
 • Odber vrtných jadier do Ø 30 cm
 • Spoj vrstiev
 • Kontroly bitúmenu
 • a mnoho iných

ZEMNÉ PRÁCE/VÝSTAVBA SKLÁDOK

Skúšky v tejto oblasti sa realizujú od vzniku skúšobného pracoviska. Vďaka dobrej tímovej zostave dokážeme rýchlo reagovať v prípade požiadavky o stavebné skúšky a predísť prípadným prestojom na vašej strane.

Výber z rozsahu výkonov

 • Skúšky kameniva používaného v asfalte, betóne, nespevnených nosných vrstvách
  • Zrnitosť kameniva
  • Stanovenie hodnoty odolnosti proti vyhladzovaniu asfaltu (PSV)
  • Stanovenie odolnosti proti rozdrobovaniu (hodnota LA)
  • Mrazuvzdornosť
  • Objemová hmotnosť
 • Zaťažovacie skúšky – statické aj dynamické
 • Nedeštrukčná skúška hustoty zemín
 • Nepriepustnosť zemných vzoriek
 • a mnoho iných

ANALÝZA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Aby sme držali krok s dobou, založili sme v 90. rokoch oddelenie pre analýzu životného prostredia. Náš tím sa vyznačuje rýchlou realizáciou prieskumov a kompetentným poradenstvom.

Výber z rozsahu výkonov

 • Základná charakteristika odpadov v zmysle rakúskej vyhlášky o skládkach
 • Skúšky recyklovaných materiálov (rakúsky zákon o sanácii starých skládok, rakúska vyhláška o recyklácii stavebných materiálov)
 • Skúšky výkopového materiálu z hľadiska možností zhodnotenia (Spolkový plán odpadového hospodárstva, 2006)
 • Odoberanie vzoriek vody a realizácia skúšok
 • Skúšky solí škodlivých pre stavby
 • a mnoho iných

INTERNÁ KONTROLA VÝROBY

Vlastné monitorovanie v rámci internej kontroly výroby so zreteľom na zrnitosť kameniva, asfaltovú zmes a recyklované stavebné materiály

V rámci internej kontroly výroby skúšobné pracovisko spoločnosti Swietelsky spravuje 17 obaľovacích súprav asflatových zmesí, 8 zariadení na výrobu štrku resp. drviny, 6 stacionárnych zariadení na výrobu recyklovaných stavebných materiálov, ale takisto pobočky v Rakúsku v súvislosti s mobilnou úpravou recyklovaných stavebných materiálov. V tejto súvislosti vás podporujeme nielen z hľadiska realizácie počiatočných skúšok a vydávania vyhlásení o parametroch, ale pomáhame vám aj so správou systému manažérstva kvality.

Poradenstvo v súvislosti s pokládkou

V záujme optimálnej kvality vám poradíme pri výbere resp. optimalizácii (druh a počet) zariadení na pokládku a zhutňovanie v rôznych stavebných podmienkach a budeme vás sprevádzať pri zabudovávaní

Chcete ukladať špeciálne asfalty, napríklad pri výstavbe kompostovacích zariadení, tesniacich vrstiev či športovísk?

Aj pri takýchto projektoch vás dokážeme podporiť vďaka dlhoročným skúsenostiam s pokládkou asfaltu.

Vyhlásenie o parametroch

Tu nájdete vyhlásenia o parametroch vydané skúšobným pracoviskom spoločnosti SWIETELSKY.