Inžinierske stavby

FIRMA SWIETELSKY ROZUMIE STAVEBNÝM PROJEKTOM

Naša spoločnosť je ako zhotoviteľ stavieb podzemnej dráhy, elektrární, diaľnic aj náročných mostných stavebných objektov budovaných úplne špeciálnymi metódami skúseným partnerom v projektoch infraštruktúry. Vybudujeme pre vás dopravné stavebné objekty, otvorené konštrukcie aj konštrukcie zhotovené pod ochranným vopred zhotoveným stropom, podzemné trasy, tunely podzemnej dráhy a betónové stavby pre priemysel a energetiku.

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO VÝSTAVBA INFRAŠTRUKTÚRY


Dopravné stavebné objekty

Výstavba dopravných stavebných objektov ako sú železnice, cesty, prioritné alebo vedľajšie dopravné komunikácie v mestskom prostredí alebo na voľnom priestranstve je pre nás vítanou úlohou. Máme odborný personál, predpoklady a skúsenosti k zvládnutiu týchto úloh.

Offene- und Deckelbauweisen

Na zelenej lúke aj vo vnútri stavebných jám s odtokom podzemných vôd – nikde sa nebojíme žiadnych komplikácií pri zhotovovaní sypaných stavebných objektov. Naši skúsení zamestnanci Vám vždy pohotovo ponúknu dokonalé riešenie.

V stiesnených podmienkach a pri rýchlej potrebe užívania ciest ležiacich nad danými stavbami je konštrukcia zhotovená pod ochranným, vopred zhotoveným stropom pri podzemných stavebných prácach nevyhnutná. Po zabezpečení stavebnej jamy a hlbinných základov sa dokončí najvyšší strop a na ňom sa vytvorí povrchová plocha. Až potom začína vlastná podzemná výstavba, ktorá len minimálne ovplyvní pozemnú cestnú premávku.

Podzemné trasy

Podzemné trasy cestných komunikácií slúžia na ochranu prírody aj na ochranu obyvateľov, ktorí žijú v bezprostrednej blízkosti trasy, proti  hluku. Možno ich realizovať v krátkom čase a vo vysokej kvalite. Po ich zhotovení sa stavebné objekty zase zasypú a prispôsobia sa terénu v pôvodnom stave.

Stavba podzemnej dráhy

Výstavba podzemnej dráhy vnútri mesta vyžaduje dokonalú koordináciu medzi jednotlivými prácami, ako sú špeciálne inžinierske stavby, mestské inžinierske stavby, výstavba objektov infraštruktúry a tunelov až po zhotovenie vybavenia a stavbu koľajiska. Máme odborníkov pre všetky uvedené práce a môžeme stavať na dlhodobých skúsenostiach.

Betónové stavby pre priemysel a energetiku

BETONOVÉ STAVBY PRE PRIEMYSEL

I v oblasti priemyselných stavieb zvládneme všetky úlohy pod vedením skúsených majstrov. Do tejto rozsiahlej oblasti patrí napríklad zhotovenie nádrží, čističiek odpadových vôd, podzemných garáží a ostatných betónových stavebných objektov.

BETÓNOVÉ STAVBY PRE ENERGETIKOV

Je potrebné, aby sme sa vyrovnali s novou úlohou, ktorou je stále rozsiahlejšie využívanie obnoviteľnej energie vody, vzduchu a pôdy (bio). Máme školený personál s potrebnými odbornými znalosťami, ktorý Vám dokáže poradiť v oblasti výroby bioplynu a realizovať projekty na výrobu a prepravu energetických médií.