Environmentálne technológie/Asfalt, Betón, Recyklácia

SWIETELSKY v súlade s prírodou

 

Starostlivosť o čistotu vzduchu, vody a pôdy patrí v dnešnej dobe k základným úlohám. Vzrastajúca potreba obnoviteľnej energie vedie k inovačnému technickému vývoju.

NÁJDITE SVOJU KONTAKTNÚ OSOBU VO TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE / ASFALT, BETÓN, RECYKLOVANÝ MATERIÁL


Výstavba a údržba verejných kanalizácií

Výstavba  verejnej kanalizácie je pre infraštruktúru miest a obcí nenahraditeľná. Firma SWIETELSKY má viac ako 30 ročné skúsenosti s výstavbou verejných kanalizácií,  pri ktorých využíva moderné, ekologické a výkonné stroje a pracuje najmodernejšími pracovnými postupmi a metódami, ako sú šetrné k životnému prostrediu. Takto naša firma spĺňa požiadavky na výstavbu, ako sú rýchlosť, bezpečnosť, spoľahlivosť a šetrnosť k životnému prostrediu.

Verejné kanalizačné rozvody poznáme už od doby starých Rimanov.  Čoraz rýchlejší rast miest, zvyšovanie počtu obyvateľov a hustoty dopravy vyžaduje nielen výstavbu  nových rozvodov, ale aj rekonštrukciu a údržbu starých sietí verejnej kanalizácie, ako sú v niektorých štvrtiach miest staršie ako sto rokov.

Na údržbu verejných kanalizačných rozvodov  v husto  zastavaných oblastiach, najmä v centrách miest, boli vyvinuté nové technológie, ako umožňujú tieto práce vykonávať  bez výkopov.

Firma SWIETELSKY so svojimi  špecialistami má dlhoročné pozitívne skúsenosti s tzv. pracovným postupom „relining“ (vťahovanie potrubia menšieho priemeru). Výhody tohto  postupu:

 • nedochádza k obmedzeniu kvality života ľudí, ktorí trvalo žijú v bezprostrednej blízkosti,
 • žiadne prekážky pre pokojnú a plynulú dopravnú premávku,
 • výstavba je  šetrná k životnému prostrediu,
 • hospodárnosť - životnosť je porovnateľná s novostavbou realizovanou v otvorenom výkope

Ďalšie informácie k tomuto špeciálnemu procesu nájdete na webovej stránke Swietelsky-Faber.

Nová výstavba verejných vodovodov

Čistá voda je nenahraditeľná. Zariadenia pre rozvod vody a k odstraňovaniu odpadových vôd predstavujú veľkú výzvu pri týchto komplikovaných pomeroch a vlastnostiach terénu, ktorú môže zvládnuť len skúsený tím.

 

Výstavba skládok

Firma SWIETELSKY má viac ako 20 ročné skúsenosti s novou výstavbou skládok aj s ich sanáciami. Spektrum výkonov a služieb zahŕňa:

 • utesnenie základov
 • utesnenie povrchov
 • špeciálne zmesi
 • Chemoton
 • zachytávanie vsakovanej  vody
 • zachytávanie skládkových plynov
 • práca v kontaminovaných pôdach
 • sanácie starých skládok odpadu
 • laboratórne výskumy
 • biotopy
 • akumulačné nádrže

Kontrolu kvality vykonáva naše vlastné skúšobné laboratórium s najmodernejším vybavením a v spolupráci s orgánom dozoru.

Výstavba čističiek odpadových vôd

Čistenie komunálnych a priemyselných odpadových vôd je dôležitou súčasťou pre zachovanie kvality vodných zdrojov.

 Sme Vašim spoľahlivým partnerom s dlhodobými  skúsenosťami  v budovaní  zariadení na čistenie odpadových vôd

 • v mestách
 • malých čističiek odpadových vôd na vidieku
 • čistenie priemyselných odpadových vôd

Ochrana proti hluku

S rastúcou cestnou premávkou ide ruka v ruke aj zvýšená hladina hluku, ktorá v niektorých prípadoch dosahuje takú vysokú mieru, že je už  neúnosná pre  obyvateľov žijúcich v jej bezprostrednej blízkosti.

Zákonné predpisy pri novej výstavbe ciest a železníc, ale aj pri dodatočnom vybavení existujúcich cestných  komunikácií  vyžadujú príslušné opatrenia na ochranu pred hlukom. Firma SWIETELSKY má skúsenosti s rôznymi variantmi a prevedeniami ako pri novej výstavbe, tak aj pri opravách.

Bioplynové stanice

Firma SWIETELSKY sa aktívne pohybuje aj v oblasti výstavby bioplynových staníc. Obnoviteľná energia naberá vďaka záväzku k dosiahnutiu cieľov Kjótskeho protokolu na význame celosvetovo aj v Európskej únii.

Obnoviteľné suroviny, ako je kukuričná a trávna siláž, ale aj biogénne odpady predstavujú substráty, z ktorých sa v zariadeniach na bioplyn od firmy SWIETELSKY vyrába elektrický prúd a teplo. Ekologicky vyrobenou elektrickou energiou sa napája verejná rozvodná sieť. Tepelná energia sa využíva prevažne v sieťach diaľkového kúrenia. Konečný substrát z výroby bioplynu je veľmi vhodný ako biogénne hnojivo, pretože vykazuje lepšiu znášanlivosť pre rastliny, má vyšší obsah živín a prijateľné emisné hodnoty.

Firma SWIETELSKY sa prispôsobí regionálnym rámcovým podmienkam a zadaniam prevádzkovateľov a ako skúsený generálny dodávateľ zrealizuje bioplynové stanice profesionálne a na kľúč. Vysoký štandard kvality a bezpečnosti zaručuje kontrolované riadenie tohto procesu.

Viac informácií o bioplynových staniciach získate tu.

Asfalt, betón, recyklované materiály

Už 70 rokov vyrábame asfalt, dnes dokonca  vo viac ako 40 zariadeniach na výrobu asfaltových zmesí tzv. obaľovacích súpravách. Skúšobňa a dozorný orgán firmy SWIETELSKY sa starajú o monitorovanie kvality a dodržiavanie zákonných podmienok ochrany životného prostredia aj noriem.

Firma SWIETELSKY prevádzkuje 30 obaľovacích súprav v Rakúsku, Nemecku, Českej republike, Slovenskej republike, Maďarsku a v Chorvátsku, 6 zariadení na výrobu betónových zmesí v Rakúsku a v Maďarsku a taktiež mnoho zariadení na úpravu štrku. Obaľovacie súpravy  sú v prevádzke samostatne alebo v rámci združenia. Tri obaľovacie súpravy  sú modifikované tak, aby mohli vyrábať aj liaty asfalt. Veľký  počet týchto súprav má vybavenie pre recykláciu a dokáže spracovať aj starý asfalt. Obaľovacie súpravy sú kvôli vysokým výrobným výkonom vybavené horúcou mineralizáciou, čím sa zvyšuje flexibilita výroby materiálových zmesí.

Vysoké požiadavky na kvalitu:

 • mikroprocesorové riadenie vo všetkých obaľovacích súpravách  pre
  • kontinuálne monitorovanie výroby
  • možnosť predloženia dokladu o kvalite každého druhu materiálovej zmesi
 • skúšobňa a dozorný orgán so štátnou akreditáciou