I/78 Námestovo - prieťah

Inžinierske stavby, Dopravné stavby, Cesty

Charakteristika projektu

Dôvodom rekonštrukcie predmetného úseku cesty I/78 je kapacitne nevyhovujúci profil komunikácie. Podľa porovnania celoštátneho sčítania dopravy vykonaného SSC Bratislava je medzi rokmi 2005 a 1985 enormný nárast dopravy. Tento fakt je umocnený nevhodným stavebno-technickým usporiadaním najvýznamnejšej priesečnej križovatky ciest I/78 a III/5209, chýbajúcimi odbočovacími pruhmi na jestvujúcich križovatkách a nevhodným situovaním autobusových zastávok.

Celková plocha/Rozsah zákazky: MZ 12,5/60 (MZ 14,0/60) v dĺžke 2,430 m s 2 okružnými križovatkami

Prevádzka

Objednávateľ

Slovenská správa ciest

Kategórie projektu

Inžinierske stavby, Dopravné stavby, Cesty

Pobočka


Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
Oblasť Sever
Bánovská cesta 11
010 01 Žilina

Krajina

Slovenská republika

Fotodokumentácia projektu