SMERNICA O OCHRANE
OSOBNÝCH ÚDAJOV

Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
(ďalej nazývaná iba „Swietelsky“)

PREAMBULA

Spoločnosti Swietelsky Baugesellschaft mbH so sídlom v 4020 Linz, Edlbacherstraße 10 a jej dcérskym spoločnostiam (spolu nazývaným Swietelsky) veľmi záleží na ochrane osobných údajov kontaktných osôb všetkých obchodných partnerov a pracovníkov. Preto spoločnosť Swietelsky osobné údaje spracúva v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a bezpečnosť dát.

I. OBLASŤ PLATNOSTI:

Vecne: Táto smernica upravuje spracovávanie osobných údajov a zaobchádzanie s nimi v rámci podnikateľskej skupiny Swietelsky.

Osobne: Táto smernica platí pre všetkých pracovníkov podnikateľskej skupiny Swietelsky a jej partnerov, zákazníkov a dodávateľov, ako aj pre ostatné osoby začlenené do prevádzky spoločnosti Swietelsky.

Časovo: Táto smernica nadobúda platnosť dňom 25.05.2018 a platí ako minimálny štandard pre spracovanie osobných údajov.

II. ÚČEL SPRACOVÁVANIA DÁT:

Spoločnosť Swietelsky spracúva osobné údaje zamestnancov, partnerov, zákazníkov a dodávateľov za účelom poskytovania obchodnej činnosti a plnenia s tým spojených zákonných a zmluvných požiadaviek.

1. Spracovanie dát obchodných partnerov:

Spoločnosť Swietelsky spracúva osobné údaje poskytnuté zo strany záujemcov, zákazníkov, dodávateľov, atď. za účelom vypracovania ponúk a udelenia objednávok, ako aj plnenia s tým spojených zmluvných a právnych záväzkov.

2. Uchádzači:

Kontaktné údaje a podklady uchádzačov poskytnuté v priebehu výberového konania spracúvame elektronicky za účelom výberu vhodných kandidátov na pracovný pomer. V prípade odmietnutia budú podklady uchádzačov uchované v evidencii dlhšie ako je prípadná zákonná povinnosť uchovávania iba v prípade Vášho súhlasu.

3. Web-stránka a Google-Analytics:

IP-adresa:

Pri návšteve našej web-stránky sa automaticky uchovávajú informácie na web-servri. K tomu patrí používaný prehliadač, používaný operačný systém, ktorá stránka Vás na náš web odkázala, IP-adresa, čas prístupu a ďalšie informácie. Tieto dáta sú z pohľadu spoločnosti Swietelsky pseudonymizované a bez ďalších dátových zdrojov ich nie je možné jednoznačne priradiť žiadnej osobe.

Ak nedošlo k protiprávnemu využitiu web-stránky, spoločnosť Swietelsky tieto dáta nevyhodnocuje.

Google-Analytics:

Naša web-stránka využíva Google-Analytics, službu spoločnosti Google Inc. ("Google") na analýzu web-stránok. Google-Analytics využíva tzv. "Cookies", textové súbory, ktoré sa uložia na Váš počítač a umožňujú analýzu Vášho využívania web-stránky. Informácie o Vašom používaní web-stránky vytvorené prostredníctvom "Cookies" (vrátane Vašej IP-adresy) sa prenesú a uložia na server spoločnosti Google v USA. Google tieto informácie využíva na vyhodnotenie Vášho využívania web-stránky, na vypracovanie správy o aktivitách web-stránky pre prevádzkovateľov web-stránky a na poskytovanie ďalších služieb v súvislosti s využívaním web-stránky a internetu. Google tieto informácie prípadne poskytne aj tretím osobám, ak je to zákonom predpísané alebo ak tretie osoby tieto dáta spracúvajú z poverenia spoločnosti Google. Google v žiadnom prípade neprepojí Vašu IP-adresu s inými dátami spoločnosti Google. Inštalácii "Cookies" môžete zabrániť prostredníctvom príslušného nastavenia Vášho prehliadacieho softvéru; upozorňujeme Vás však na to, že v takom prípade nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto web-stránky. Použitím našej web-stránky prehlasujete, že súhlasíte s vyššie uvedeným spracovaním dát, ktoré o Vás zozbiera spoločnosť Google, na vyššie uvedený účel.

III. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE:

Podľa predpisov o ochrane dát platných v EÚ je na spracovanie Vašich osobných údajov potrebný právny základ. Platný právny základ závisí od toho, na ktorý z vyššie uvedených účelov sa budú Vaše osobné údaje spracovávať:

V určitých prípadoch je potrebný Váš súhlas na zber a spracovanie Vašich osobných údajov. Ak súhlas udelíte, môžete ho neskôr odvolať. Prosím, vezmite na vedomie, že odvolanie súhlasu nemá dosah spracovanie údajov, ktoré už prebehlo.

V iných prípadoch môže byť spracovanie Vašich osobných údajov prípadne potrebné na to, aby boli dodržané platné zákonné ustanovenia a predpisy, resp. na splnenie zmluvy, ktorá sa Vás týka.

V ďalších prípadoch môže spracovanie Vašich osobných údajov vychádzať z oprávneného záujmu komunikovať s Vami o našich službách.

IV. ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Spracovanie osobných údajov v spoločnosti Swietelsky vychádza z prísnych zásad, ktoré ochranu a bezpečnosť dát, ako aj práva dotknutých osôb považujú za to najcennejšie.

Súlad so zákonom a transparentnosť: Spracovanie dát sa vykonáva v súlade so zákonom, podľa najlepšieho vedomia, svedomia a presvedčenia.

Viazanosť na účel: Zber a spracovanie dát sa realizuje na stanovený, jednoznačný a legitímny účel. Spracovanie dát neprebieha spôsobom nezlúčiteľným s týmto účelom.

Minimalizácia dát: Zbierajú a spracúvajú sa iba dáta, ktoré sú nevyhnutné pre uvedené účely. Ak je to na dosiahnutie účelu možné a náklady neprekračujú primeraný rámec, budú spracúvané iba anonymizované dáta.

Ohraničenie pamäte a výmaz: Osobné údaje budú vymazané okamžite po zániku účelu, na ktorý boli pôvodne zozbierané, ak výmazu nebránia zákonné lehoty uchovávania. Ak v jednotlivom prípade existuje chránený záujem o tieto údaje, budú naďalej uchované, až kým nedôjde k právnemu objasneniu chráneného záujmu.

Bezpečnosť dát: Na osobné údaje sa vzťahuje utajovanie dát: S dátami je potrebné zaobchádzať dôverne a chrániť ich primeranými organizačnými a technickými opatreniami pred neoprávneným prístupom, protizákonnou manipuláciou alebo poskytnutím, stratou alebo zničením.

Vecná správnosť: Osobné údaje je potrebné udržiavať v správnom, úplnom a aktuálnom stave. Budú prijaté primerané opatrenia za účelom opravy zastaralých, nesprávnych alebo neúplných dát.

V. PRENOS DÁT:

Prenos osobných údajov prijímateľom mimo podnikateľskej skupiny Swietelsky a prijímateľom v tretích krajinách EÚ bude zrealizovaný iba v súlade s platnými zákonmi a pri dodržiavaní najvyššieho stupňa dôvernosti a bezpečnosti dát.  Žiadne osobné údaje nepredávame ani neprenajímame tretím osobám na ich vlastné marketingové účely.

Osobné údaje sa poskytujú prijímateľom v rámci skupiny Swietelsky za účelom splnenia zákonných požiadaviek a zjednodušenia administratívnej činnosti v rámci celej podnikateľskej skupiny. Aj v tomto prípade budú údaje poskytnuté výlučne pri dodržaní zákonných rámcových podmienok.

V zmysle článku 13 ods. 1 písmeno e Základného nariadenia o ochrane dát (DSGVO) existujú nasledujúce kategórie prijímateľov

  • Koncernové spoločnosti zodpovednej osoby
  • Subdodávatelia, generálni dodávatelia, dodávatelia
  • Spracovávatelia na zákazku, ak potrebujú údaje na splnenie svojich výkonov
  • Úrady, verejné pracoviská a inštitúcie 
  • Notári, právni a daňoví poradcovia, inkasné spoločnosti a znalci na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov
  • Audítorské spoločnosti na splnenie bilančných povinností
  • Poisťovacie spoločnosti
  • Úverové a finančné inštitúcie alebo porovnateľné zariadenia
  • Súdy na uplatnenie, vykonávanie alebo obhajobu právnych nárokov
  • Zmierovacie pracoviská

VI. POVINNOSŤ UTAJOVANIA DÁT:

Všetci pracovníci podnikateľskej skupiny Swietelsky a pracovníci zmluvných partnerov sú zmluvne zaviazaní k utajovaniu a pravidelne upozorňovaní a školení v oblasti bezpečného zaobchádzania s osobnými a ďalšími kritickými údajmi.

 

VII. BEZPEČNOSŤ DÁT:

Ochrana dôvernosti, dostupnosti a integrity dát je podstatnou úlohou spoločnosti Swietelsky. Platí to rovnako pre prevádzkové tajomstvá, zákaznícke údaje, osobné údaje a iné kritické informácie.

Za týmto účelom dochádza k zavádzaniu a kontinuálnemu zlepšovaniu technických a organizačných bezpečnostných opatrení podľa najnovšieho stavu techniky a medzinárodne uznávaných najlepších postupov (Best-Practices), ako aj bezpečnostných štandardov.

VIII. OSOBA POVERENÁ OCHRANOU DÁT:

Spoločnosť Swietelsky nemá povinnosť vymenovať osobu poverenú ochranou dát, nakoľko sa na ňu článok 37 odsek 1 Základného nariadenia o ochrane dát (DSGVO) EÚ nevzťahuje.

 

IX. PRÁVA DOTKNUTÝCH STRÁN:

Každá dotknutá osoba, ktorej údaje spoločnosť Swietelsky spracúva, má kedykoľvek možnosť odvolať sa na vlastné práva dotknutej osoby a uplatniť si ich v spoločnosti Swietelsky.  Na uplatnenie svojich práv dotknutej osoby sa môžete kedykoľvek písomne prostredníctvom e-mailu obrátiť na gdpr@swietelsky.sk

Informácia: Dotknuté osoby môžu kedykoľvek požadovať informácie o tom, ktoré osobné údaje o nich boli spracované a na ktoré účely toto spracovanie slúži.

Oprava: Dotknuté osoby majú právo požadovať okamžitú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa ich týkajú.

Obmedzenie: Dotknuté osoby majú právo na obmedzenie spracovania, ak popierajú správnosť údajov, ktoré sa ich týkajú, ak je spracovanie v rozpore so zákonom, ak údaje už nie sú potrebné pre ďalšie spracovanie, alebo ak dotknuté osoby spracovanie odmietli.

Odvolanie: Dotknuté osoby majú právo kedykoľvek odmietnuť spracovávanie osobných údajov, ktoré sa ich týkajú.

Prenosnosť: Dotknuté osoby majú právo osobné údaje, ktoré sa ich týkajú, a ktoré poskytli spoločnosti Swietelsky, obdržať v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte. Okrem toho majú právo požadovať prenos týchto dát inej zodpovednej osobe, ak je to technicky vykonateľné. Prenosnosť sa vzťahuje iba na osobné údaje, ktoré sa spracúvajú automatizovanými postupmi.

Vymazanie - právo byť zabudnutý: Dotknutá osoba má právo požadovať okamžité vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, ak nie sú splnené alebo už neplatia právne predpoklady spracovania údajov, ak bolo spracovanie dát odmietnuté, ak je spracovanie dát protizákonné a ak zákonné lehoty uchovávania dát ich vymazanie neznemožňujú. Bezpečnosť dát má v hodnotovom rebríčku vysoké postavenie aj vo vzťahu na práva dotknutých osôb, preto je uplatnenie práv dotknutých osôb možné iba po nespochybniteľnej identifikácii dotknutej osoby.

X. KONTINUÁLNA KONTROLA A ZLEPŠOVANIE:

Kontinuálne zvyšovanie kvality a procesov má v spoločnosti Swietelsky veľmi vysoké postavenie v hodnotovom rebríčku. Existujú zadefinované procesy na kontinuálne zvyšovanie kvality, čo už roky preukazujeme certifikáciou podľa ISO 9001. Pomocou týchto procesov priebežne preverujeme a skvalitňujeme dodržiavanie smerníc na ochranu dát, ako aj platných zákonných ustanovení a účinnosť opatrení na ochranu a bezpečnosť dát, aby sme mohli zaručiť optimálny chod opatrení na ochranu dát.