Technika pro
Životní Prostředí

Swietelsky V Souladu S Přírodou

Udržování čistoty vzduchu, vody a půdy patří k úkolům naší doby. Stoupající potřeba obnovitelné energie vedla k inovačnímu technickému vývoji.

Výstavba A Údržba Kanálů

Stavby kanálů, potrubí a vedení se staly nevyhnutelnými pro infrastrukturu měst a obcí. Firma SWIETELSKY má v této oblasti k dispozici více než 30 let zkušeností, moderní a výkonné stroje a pracuje metodami výstavby, jež jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou na nejnovějším stupni technického rozvoje. Požadavky na výstavbu kanálů jsou: rychlost, bezpečnost a šetrnost vůči životnímu prostředí.

Kanalizační potrubí pro likvidaci odpadních vod existuje již od doby starých Římanů. Velmi rychlý vývoj měst, pokud jde o počet obyvatel a dopravu, nevyžaduje jen výstavbu nové kanalizace, ale ve stále vzrůstající míře i renovace kanálů často starých více než sto let.

Pro renovace kanalizace v zastavěných oblastech, zejména v oblastech vnitřního města byly vyvinuty nové bezvýkopové technologie.

Firma SWIETELSKY se svými specialisty má dlouholeté zkušenosti s metodou vtahování PE potrubí (relining). Výhodou tohoto způsobu sanace je:

 • Nedochází k negativnímu ovlivnění a omezení kvality života lidí trvale žijících v bezprostřední blízkosti
 • Nedochází k narušení klidné a plynulé dopravy
 • Způsob výstavby je šetrný k životnímu prostředí
 • Hospodárnost, protože životnost je srovnatelná s novým potrubím pokládaným do otevřeného výkopu

Další informace najdete na internetových stránkách Swietelsky-Faber Website.

Výstavba Potrubí

Čistá voda je pro život nenahraditelná. Zařízení pro rozvod pitné vody a zařízení k odstraňování odpadních vod představují zejména při obtížných půdních a terénních podmínkách velkou výzvu, kterou může zvládnout jen zkušený tým.

Stavba Skládek

Firma SWIETELSKY má více než 20 let zkušeností s novou výstavbou skládek i jejich sanací. Spektrum výkonů a služeb zahrnuje:

 • Utěsnění základů
 • Utěsnění povrchů
 • Speciální směsi
 • Chemoton
 • Jímání průsakové vody
 • Jímání skládkových plynů
 • Práce v kontaminovaných půdách
 • Sanace starých zátěží
 • Laboratorní zkoušky
 • Biotopy
 • Akumulační nádrže

Kontrolu kvality provádí vlastní firemní zkušební laboratoř s nejmodernějším vybavením a orgán dozoru.

Stavba Čistíren Odpadních Vod

Čištění komunálních a průmyslových odpadních vod je podstatným faktorem pro zachování kvality našich vodních zdrojů.

Jsme Vaším spolehlivým partnerem s dlouhodobou zkušeností v budování zařízení na čištění odpadních vod

 • v městských oblastech
 • malých čističek odpadních vod pro oblasti venkova
 • čištění průmyslových odpadních vod

Ochrana Proti Hluku

Vzrůstající rozsah dopravy a s ní spojený hluk vyvolaný dopravním provozem dosáhl takové míry, že se stal již neúnosným pro velké procento obyvatelstva žijící v bezprostřední blízkosti.

Zákonné předpisy jak při nové výstavbě silnic a železnic, tak i při dodatečném vybavování stávajících dopravních komunikaci vyžadují opatření zajišťující ochranu před hlukem. Firma SWIETELSKY má zkušenosti s různými variantami provedení jak při nové výstavbě, tak i při opravách.

Bioplynové Stanice

Firma SWIETELSKY aktivně pracuje i v oblasti výroby bioplynu. Obnovitelná energie je dnes předmětem celosvětového zájmu, v rámci Evropské unie zdůrazněného společným závazkem k dosažení cílů stanovených Kjótským protokolem.

Dorůstající suroviny, jako je kukuřičná a travní siláž, ale také biogenní odpady představují substráty, z nichž se v bioplynových stanicích firmy SWIETELSKY vyrábí elektrický proud a teplo. Elektrická energie je jako ekologický elektrický proud předávána do veřejné elektrorozvodné sítě. Tepelná energie se využívá převážně v sítích dálkového topení. Koncový substrát z procesu výroby bioplynu lze výborně využít jako biogenní hnojivo, které rostliny lépe snášejí, je zajištěna optimální využitelnost živin a přijatelné emisní hodnoty.

Firma SWIETELSKY jako zkušený generální dodavatel realizuje bioplynové stanice profesionálně, na klíč, s ohledem na regionální rámcové podmínky a zadání provozovatelů. Vysoký standard kvality a bezpečnosti je zaručen kontrolovaným řízením procesu.

Asfalt, Beton, Recyklovaný Materiál

Již 70 let vyrábíme asfalt, dnes ve více než 40 obalovnách. O monitorování kvality, dodržování uložených podmínek ochrany životního prostředí i norem dbají zkušebna a dozorčí orgán firmy SWIETELSKY.

Firma SWIETELSKY provozuje 30 obaloven asfaltových směsí v Rakousku, Bavorsku, v České republice, Maďarsku a Chorvatsku, 6 betonáren v Rakousku a Maďarsku a rovněž četná zařízení na úpravu štěrku. Obalovny asfaltových směsí jsou v provozu samostatně nebo v rámci sdružení. Obalovny jsou modifikované, aby se mohl vyrábět i litý asfalt. V četných případech jsou obalovny vybaveny zařízením pro recyklaci starého asfaltu mineralizací za horka, čímž se zvyšuje flexibilita výroby směsi.

Ke Splnění Vysokých Požadavků Péče O Kvalitu Využíváme:

 • Mikroprocesorové ovládací jednotky ve všech zařízeních pro
  • kontinuální monitorování výroby
  • možnost předložení dokladu o kvalitě každého druhu materiálové směsi
 • Zkušebnu a dozorčí orgán se státní akreditací