Štoly
A Tunely

Bezpečně A Spolehlivě Horami

Společnost SWIETELSKY Tunnelbau GmbH und Co KG je součást koncernu, specializovaná na podzemní stavby všeho druhu. Své sídlo má v rakouském Salzburgu. Zde se rodí projekty výstavby tunelů, realizovaných konvenčním i mechanickým způsobem.

Působíme po celém světě, nejvíce projektů se zcela přirozeně soustřeďuje do alpských oblastí.

První zkušenosti s ražbou tunelů získal koncern SWIETELSKY již v roce 1949 při stavbě elektrárny Achensee. Tehdy jsme pracovali ještě jako firma Ed. AST und Co.

Vedle výstavby klasické infrastruktury, jako jsou silniční a železniční tunely či tunely metra, představují významnou oblast činnosti firmy SWIETELSKY Tunnelbau také součásti elektráren v podobě tlakových a přívodních štol, tlakových šachet a kaveren.

Naše činnosti:

  • železniční tunely
  • silniční tunely
  • tunely metra
  • štoly
  • kaverny
  • šachty
  • opravy a mnoho dalšího

Železniční Tunely

Výstavba klasických dopravních tunelů představuje v obratu firmy Swietelsky Tunnelbau největší segment. Patří sem především výstavba železničních a silničních tunelů. Vedle dosavadních konvenčních metod výrubu s ražením odstřelem, frézováním a bagrováním, obvyklých zejména v Rakousku a Německu, hrají v poslední době nikoli zanedbatelnou roli i metody mechanizovaného ražení.

Silniční Tunely

Objezdy obcí, tunely na ochranu proti hluku, výstavba druhého tunelového tubusu nezbytného z bezpečnostního hlediska u stávajících tunelů s obousměrným provozem a výstavba hlavních transevropských komunikací přispívají k trvale rostoucí potřebě projektů v této oblasti. Realizace pak zpravidla probíhá konvenčními metodami výrubu s ražením odstřelem, frézováním a bagrováním

Tunely Metra

Kromě téměř vždy složitých geomechanických poměrů musí výstavba uvnitř měst většinou zvládnout navíc problémy s omezeným prostorem, sedáním vyvolaným mělkými podkopávkami stavebního fondu a životním prostředím osob žijících v bezprostřední blízkosti.

Štoly, Kaverny A Šachty

Velmi komplexní geometrie výrubu, krajně obtížná logistika ve vysoko položených horských oblastech a velké sklony samotných stavebních objektů činí ze stavby elektráren mimořádně složitou technickou záležitost. Absolutní nutností jsou proto kompetence ve všech odvětvích podzemních staveb, kterými ovšem na základě našich zkušeností z již realizovaných objektů disponujeme v dostatečné míře.

Štoly jsou podzemní objekty většinou malého průřezu, které slouží k účelům průzkumu a technické přípravy, zpravidla pro následnou výstavbu velkých tunelů.

Stále rostoucí spotřeba energie, odklon od výroby elektřiny v jaderných elektrárnách a přání mít neporušenou horskou krajinu vyvolaly v posledních letech návrat k výstavbě horských elektráren. Pro přečerpávací elektrárny se intenzivněji využívají především již dříve vybudované přehrady. Protože veškerá zařízení, tedy tlakové přivaděče a kaverna elektrárny, bývají zpravidla umístěné hluboko v podzemí, jsou zbývající zásahy do přírody pouze okrajové.

Především při stavbě elektráren jsou potřeba svislé a šikmé šachty různých rozměrů určené pro vyrovnávací komoru nebo tlakový spád. Jsou ražené konvenčním způsobem pomocí samohybné výsuvné plošiny pro mechanizované ražení Alimak nebo mechanicky metodou TBM.

Opravy

Sem je třeba započítat klasickou opravu vnitřních plášťů, ale také dodatečné vybavení tunelů pro účely technické bezpečnosti.