ČOV Třeboň

Výstavba čistíren odpadních vod

Popis projektu

Čistírna odpadních vod Třeboň slouží pro společné čištění splaškových a dešťových vod přiváděných z města Třeboň a obce Břilice. Odpadní vody jsou z území města Třeboň odváděny jednotnou kanalizační sítí do čerpací stanice, odkud jsou čerpány kanalizačním výtlakem na ČOV. Původní čistírna odpadních vod byla vybudována v roce 1973 pro společné čištění odpadních vod z města a kalové vody vzniklé při zpracování prasečí kejdy z velkovýkrmen. Tato čistírna byla v druhé polovině 80.let a první polovině 90.let 20.století rozšířena z důvodu rozvoje města a zvýšení legislativních požadavků na zlepšení kvality vypouštěných vod. Nová čistírna je navržena jako kompaktní, částečné výškově nasedlaný železobetonový monolit zahrnující veškeré potřebné reakční objemy, včetně objemů kalového hospodářství. Součástí nové ČOV je rovněž objekt mechanického předčištění, provozní budovy, sociální zázemí, dmychárny, rozvodny a haly odvodnění kalu. Kapacita nové čistírny je 16 000 EO, při denním průtoku čistírnou 3 606 m3/den.

Provoz čistírny je značně automatizován a řízen podle předem nastaveného programu v řídícím systému. Tento způsob řízení chodu čistírny usnadní její obsluhu a napomůže k optimalizaci provozu a úspoře času pracovníků a tím spojených finančních nákladů na provozování čistírny. Běžný provoz a údržba ČOV si vyžádá přítomnost 2-3 pracovníků.

Dodavatel

Zadavatel

Město Třeboň

Kategorie

Výstavba čistíren odpadních vod

Dodavatel

SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice

Země

Česká republika

Galerie