Ochrana
osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PREAMBULE

Pro společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H, Edlbacherstraße 10, 4020 Linec, Rakousko, i její dceřiné společnosti (společně „Swietelsky“) je ochrana osobních údajů kontaktních osob u všech obchodních partnerů a zaměstnanců mimořádně důležitá. Proto Swietelsky zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a zabezpečení dat.

Pojmy používané v tomto prohlášení se řídí definicemi uvedenými v článku 4 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR).

I. OBLAST PLATNOSTI:

Věcná platnost: Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů upravuje nakládání s osobními údaji a jejich zpracování ve skupině podniků Swietelsky.

Osobní platnost: Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny zaměstnance skupiny podniků společnosti Swietelsky a jejich partnery, zákazníky a dodavatele, stejně jako pro ostatní osoby zapojené do provozu společnosti Swietelsky.

Časová platnost: Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů vstupuje v platnost dne 25. 5. 2018 a platí jako minimální standard pro zpracování osobních údajů.

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ DAT:

Společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje zaměstnanců, partnerů, zákazníků a dodavatelů za účelem provozování obchodních aktivit a plnění zákonných a smluvních požadavků s tím spojených.

1. Zpracování údajů obchodních partnerů:

Společnost Swietelsky zpracovává osobní údaje poskytnuté zájemci, zákazníky, dodavateli atd. za účelem vypracování nabídek a realizace zakázek, stejně jako plnění smluvních / předsmluvních a právních závazků s tím spojených.

2. Uchazeči o zaměstnání:

Kontaktní údaje získané v rámci žádosti o zaměstnání a dokumenty přiložené k takové žádosti zpracováváme elektronicky za účelem výběru vhodných kandidátů na zaměstnanecký poměr. V případě odmítnutí shromažďujeme dokumenty přiložené k žádosti o zaměstnání nad rámec zákonné archivační povinnosti pouze v případě, že jste s tím souhlasili.

3. Internetová stránka:

Osoba zodpovědná za shromažďování údajů na této webové stránce je

Swietelsky Baugesellschaft m.b.H, Edlbacherstraße 10, 4020 Linec, Rakousko.

Shromažďování údajů na webové stránce společnosti

Vaše údaje se shromažďují poté, co jste nám je sdělili; kromě toho jsou především technické údaje evidovány automaticky při návštěvě naší webové stránky. Část údajů se shromažďuje, abychom zabezpečili bezchybné fungování webové stránky. Jiné údaje lze využívat k analýzám. Podrobnější informace naleznete v následujícím bodu.

Použité moduly, pluginy a nástroje

Kariérní stránky

Jestliže jste se rozhodli ucházet se o místo online přes kariérní stránky naší společnosti, děkujeme vám za to. Ulehčujete nám zpracování vaší žádosti a tím ho urychlujete.

Údaje, které nám poskytnete v souvislosti s žádostí o zaměstnání zpracováváme pouze za účelem a v souvislosti s procesem zpracování vaší žádosti a v souladu se zákonnými předpisy. Ucházíte-li se o konkrétní místo, zpracováváme údaje pouze v souvislosti s tímto konkrétním místem. Zpracování vašich uchazečských údajů v takovém případě slouží naplňování našich (před)smluvních závazků v rámci procesu zpracování žádosti o zaměstnání v souladu s článkem 6, odst. 1, písm. b GDPR. Po ukončení zpracování žádosti o místo zpracováváme vaše uchazečské údaje pouze v případě, že je to podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR potřebné pro naplňování našich oprávněných zájmů anebo v případě, že jste vyjádřili výslovný souhlas se zpracováním vašich uchazečských údajů pro budoucí žádosti o místo. Toto ustanovení platí obdobně pro iniciativní žádosti, po srovnání vašich pracovních přání a kvalifikací s vypsaným místem.

Zasláním žádosti o zaměstnání vyjadřujete souhlas se zpracováním vašich údajů za účely zpracování žádosti o zaměstnání v rozsahu a způsobem, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Pokud při žádání o místo dobrovolně poskytnete osobní údaje zvláštních kategorií ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR, budou zpracovávány podle čl. 9 odst. 2 písm. b GDPR (např. zdravotní údaje jako např. těžké postižení, nebo etnický původ) na základě vašeho souhlasu podle čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR (např. zdravotní údaje, jsou-li potřebné k výkonu povolání).

V případě úspěšné žádosti o zaměstnání můžeme údaje, jež jste nám poskytli, dále zpracovávat za účelem zaměstnaneckého poměru. Pokud žádost nebyla úspěšná, budou údaje vymazány po uplynutí zákonné lhůty, anebo po uplynutí delší lhůty, pokud jste s tím výslovně souhlasili.

Pokud jste nevyslovili souhlas s delším ukládáním vašich údajů, budou vaše údaje vymazány po uplynutí sedmi měsíců, abychom mohli odpovídat na dotazy navazující na žádost o zaměstnání, a byli schopni dostát našim dokládacím povinnostem vyplývajícím ze zákona o rovném zacházení. Faktury ohledně eventuálního proplácení cestovních nákladů se archivují podle daňových právních pravidel.

Všeobecné informace o používání cookies

Používáme cookies, abychom zvýšili uživatelskou vstřícnost a funkčnost našich webových stránek. Některé cookies přitom zůstávají uloženy na vašem koncovém zařízení.

Cookies jsou datové balíčky, které si při návštěvě webových stránek vyměňují prohlížeč a webový server. Nezpůsobují žádné škody a slouží výhradně opětovnému poznání návštěvníka webových stránek. Při opětovné návštěvě naší webové stránky pomocí stejného koncového zařízení mohou být informace uložené v cookies předány zpět buď nám („cookies prvního poskytovatele“) neb webové aplikaci třetího výrobce, ke které cookies patří („cookies třetího poskytovatele“). Díky uloženým a zaslanými informacím daná webová aplikace rozpozná, že jste na tuto webovou stránku s prohlížečem vašeho koncového zařízení v minulosti už jednou vstoupili a otevřeli ji. Tuto informaci používáme, abychom upravili a zobrazili webovou stránku optimálně podle vašich preferencí. Zpracování osobních údajů nad tento rámec se děje výhradně s vaším výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR anebo je-li to na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f technicky bezpodmínečně nutné pro správné používání nabízené služby, kterou hodláte využít.

Podle způsobu použití a funkce rozlišujeme následující tři kategorie cookies:

 • technicky potřebné cookies, jež zabezpečují technický provoz a základní funkce webové stránky;
 • statistické cookies, abychom chápali, jak návštěvníci zacházejí s webovou stránkou; za tímto účelem shromažďují a analyzují anonymizované informace;
 • marketingové cookies, abychom následovali návštěvníky na webové stránce a cíleně umisťovali reklamní aktivity.

Právním základem k používání technicky potřebných cookies je náš oprávněný zájem na technicky bezvadném provozu a hladkém fungování webové stránky podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. K používání statistických a marketingových cookies potřebujeme váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Bližší informace o cookies, které skutečně používáme, především o účelu a době uložení, najdete v Prohlášení o ochraně údajů a v podrobnostech o použitých cookies v našem cookie banneru. Souhlas s používáním cookies můžete podle článku 7 odst. 3 GDPR pro budoucnost kdykoliv odvolat v nastavení v cookie banneru. Kromě toho můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby na vašem koncovém zařízení zásadně neukládal žádné cookies anebo se vás pokaždé zeptal, zdali s umisťováním cookies souhlasíte. Umístěné cookies můžete kdykoliv opět vymazat. Jak to vše konkrétně funguje, najdete v pomoci vašeho prohlížeče.

Upozorňujeme, že všeobecné deaktivování cookies může mít za následek omezenou funkčnost na naší webové stránce.

Google Analytics (anonymizováno)

Na našich webových stránkách používáme funkce webové analytické služby Google Analytics za účelem analyzování uživatelského chování a optimalizace naší webové prezentace. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Google za tímto účelem používá cookies. Cookies vytváří informace o používání webové stránky, což je typ a/nebo verze prohlížeče, použitý operační systém, předtím navštívená stránka, hostitelské jméno přistupujícího počítače (IP adresa) a doba serverového požadavku, a zpravidla je přenáší na server společnosti Google a tam je ukládají. Za tímto účelem jsme se společností Google uzavřeli smlouvu o zadání zpracování údajů podle čl. 28 GDPR.

V souladu s naším zadáním bude Google tyto informace používat, aby vyhodnocoval užívání naší webové stránky, sestavoval výkazy o aktivitách v rámci naší webové stránky a poskytoval nám další služby v souvislosti s užíváním naší webové stránky a internetu. Podle údajů společnosti Google nedojde ke slučování údajů s IP adresou, již zaslal váš prohlížeč.

Používáme Google Analytics pouze s aktivovanou anonymizací IP tak, že jsme rozšířili tuto webovou stránku o kód „anonymizeIP“. Zaručuje maskování vaší IP adresy, takže se veškeré údaje zjišťují anonymně. Pouze ve výjimečných případech dojde k tomu, že bude na server Google přenesena úplná IP adresa a tam zkrácena.

Údaje o užívání naší webové stránky se neprodleně po uplynutí námi nastavené archivační doby vymažou. Google Analytics nám dává na výběr následující archivační doby: 14 měsíců, 26 měsíců, 38 měsíců, 50 měsíců, automaticky nemazat. Můžete si kdykoliv vyžádat informaci o délce námi nastavené archivační doby anebo požadovat výmaz.

Zpracování vašich dat za pomoci cookies v rámci této služby se zakládá na vašem výslovném souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Podle článku 7 odst. 3 GDPR můžete souhlas s budoucím účinkem kdykoliv odvolat tím, že otevřete nastavení v cookie banneru a odmítnete cookies. V případě chybějícího souhlasu nebo odvolání budou umisťovány pouze cookies, jež jsou pro provoz a užívání webové stránky bezpodmínečně nutné. O to se stará funkce „Active Cookie Banning“ v cookie banneru. Zpracování vašich údajů v tomto a všech ostatních případech pouze na základě technické potřebnosti se provádí na základě našeho oprávněného zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Nesouhlasíte-li se zpracováním vašich údajů, můžete kdykoliv zabránit ukládání cookies v nastavení prohlížeče. Bližší informace najdete v bodu „Cookies“ v tomto Prohlášení o ochraně údajů.

Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů pomocí cookies tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin na této adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Další informace o užívání údajů společností Google a o možnosti nastavení a odmítnutí najdete v Prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Pokud se údaje společnosti Google mají zpracovávat v USA, upozorňujeme na to, že Google je certifikován podle Dohody o ochranném štítu a tímto se zavazuje k dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Dohoda o ochranném štítu mezi Evropskou unií a USA má zabezpečovat dodržování evropských standardů na ochranu údajů v USA. Předávání údajů do USA by tedy bylo podle čl. 45 GDPR přípustné.

Fonty Google

Za účelem jednotného znázorňování používáme na webových stránkách takzvané webové fonty písma, které poskytuje Google. Poskytovatelem služby Google Fonts je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Za tímto účelem musí váš prohlížeč navázat spojení se servery Google. Tím Google obdrží informaci, že z vaší IP adresy došlo k přístupu na naše webové stránky. IP adresu prohlížeče v koncovém přístroji návštěvníka těchto internetových stránek Google ukládá. Pokud váš prohlížeč nepodporuje webové fonty, použije váš počítač standardní písmo. Při každém požadavku na fonty Google jsou serveru Google kromě IP adresy automaticky předávány také informace jako jazykové nastavení, rozlišení obrazovky, verze a název prohlížeče. Zdali se tyto údaje ukládají není jasné. Díky shromažďovaným uživatelským údajům ovšem Google může zjišťovat oblíbenost fontů. Výsledky Google zveřejňuje na interních analytických stránkách (např. Google Analytics).

Pokud Google zpracovává údaje v USA, upozorňujeme na to, že Google je certifikován podle Dohody o ochranném štítu a tímto se zavazuje k dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Předávání údajů do USA je tedy podle čl. 45 GDPR přípustné.

Díky fontům Google můžeme používat fonty písma na vlastních webových stránkách a nemusíme je načítat na náš server. Fonty Google jsou důležitým stavebním kamenem při udržování vysoké kvality našich webových stránek. Fonty Google jsou automaticky optimalizovány pro web a tím šetří datové objemy, což představuje velkou výhodu především při používání mobilních koncových zařízení. Při vstupu na webové stránky se díky malé velikosti souboru obsah načítá velmi rychle. Kromě toho patří fonty Google k bezpečným webovým fontům a podporují všechny běžné prohlížeče. Zpracování vašich dat se tedy děje v našem oprávněném zájmu na jednotné a vzhledné prezentaci naší onlinové nabídky. Každopádně se jedná o oprávněný zájem ve smyslu článku 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Google ukládá požadavky na CSS assets na svých serverech po dobu jednoho dne. Díky tomu můžeme fonty písma používat s pomocí stylesheets Google. Google ukládá soubory s fonty po dobu jednoho roku. Přejete-li si předčasně vymazat údaje, musíte se spojit s podporou Google (https://support.google.com/?hl=de&tid=231563100246).

Další informace o fontech Google najdete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq (v angličtině) a v Prohlášení o ochraně údajů Google:https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Mapy Google

Do webových stránek máme začleněnu službu „Google Maps“, jež pro uživatele zvyšuje čitelnost zeměpisných údajů na stránkách, především umožňuje znázornit naše stanoviště a příjezdovou cestu k němu. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Vaše údaje zpracováváme na základě našeho oprávněném zájmu na vizuálním znázorňování grafických informací pro uživatele webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Pokud Google zpracovává údaje v USA, upozorňujeme na to, že Google je certifikován podle Dohody o ochranném štítu a tímto se zavazuje k dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Předávání údajů do USA je tedy podle čl. 45 GDPR přípustné.

Bližší informace naleznete v odkazu Google na ochranu osobních údajů, který si můžete stáhnout zde: https://www.google.com/policies/privacy/

Google reCAPTCHA

Za účelem rozpoznávání botů a předcházení spamu používáme na webových stránkách službu ReCAPTCHA. Poskytovatelem této služby je Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Pomocí ReCAPTCHA se prověřuje, zdali údaje na webovou stránku zadává člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem ReCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webových stránek podle různých znaků. Analýza se spouští automaticky, jakmile návštěvník vstoupí na webové stránky. ReCAPTCHA v rámci analýzy vyhodnocuje různé informace. Následující soupis shromažďovaných údajů o prohlížeči a uživateli si nečiní nárok na úplnost; jedná se o příklady údajů, které podle našich poznatků Google zpracovává:

 • adresa stránky, ze které uživatel přichází
 • IP adresa
 • informace o operačním systému
 • cookies
 • chování myši a klávesnice
 • datum a jazykové nastavení
 • všechny objekty Java script
 • rozlišení obrazovky

Údaje shromažďované během analýzy jsou dále předávány společnosti Google a Google je používá. Analýzy reCAPTCHA probíhají zcela v pozadí. Které údaje přesně a kolik údajů Google ukládá, Google v detailu nesděluje. Při provádění služby se používají cookies. Přesný seznam najdete ve znázornění v cookie banneru. Cookies pro přesné sledování potřebují jedinečný identifikátor. Podle vlastních informací Google nespojuje IP adresu s jinými údaji z jiných služeb Google, pokud nejste během užívání pluginu reCAPTCHA přihlášeni na svém účtu Google.

Pokud Google zpracovává údaje v USA, upozorňujeme na to, že Google je certifikován podle Dohody o ochranném štítu a tímto se zavazuje k dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Předávání údajů do USA je tedy podle čl. 45 GDPR přípustné.

Zpracování vašich údajů pomocí cookies se zakládá na vašem souhlasu v rámci cookie banneru podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Souhlas můžete pro budoucnost kdykoliv odvolat v nastavení v cookie banneru. Nad tento rámec se vaše údaje zpracovávají pouze na základě technické potřebnosti. Provozovatel webových stránek má podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před automatizovaným špehováním za účelem zneužití a před spamem.

Další informace o Google reCAPTCHA a Prohlášení o ochraně osobních údajů Google najdete na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Hosting a rozesílání e-mailů

V rámci hostingu webové stránky se ukládají veškeré údaje zpracovávané v souvislosti s provozem webové stránky. To je potřeba, aby bylo možné webovou stránku provozovat. Údaje tedy zpracováváme náležitým způsobem na základě oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR na optimalizaci nabídky webových stránek. Na přípravu webové prezentace využíváme služby poskytovatelů webového hostingu, jimž uvedené údaje v rámci zadávaného zpracování podle článku 28 GDPR dáváme k dispozici.

Internetová prezentace v sociálních médiích

Prezentujeme se v sociálních médiích, abychom komunikovali s aktivními uživateli těchto sítí a informovali je o naší nabídce.

Uživatelské údaje mohou být v rámci naší prezentace v sociálních médiích zpracovávány k reklamním účelům a v souvislosti s průzkumy trhu. Například mohou být z různých zájmů uživatelů vytvářeny uživatelské profily. Uživatelské profily mohou následně sloužit k umisťování cílené reklamy v sociálních médiích i mimo ně. Za tímto účelem používají sociální média mimo jiné cookies, ve kterých se ukládá uživatelské chování a zájmy uživatele. V uživatelském profilu mohou být ukládány i údaje o uživateli jako členu daného sociálního média, je-li v médiu přihlášen.

Osobní údaje uživatelů zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu na rozsáhlém informování uživatelů a komunikování s nimi podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR. Vyžádá-li si poskytovatel daného sociálního média souhlas uživatele se zpracováním údajů, je právním základem zpracování článek 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Ohledně podrobného popisu zpracování a možnosti odmítnout nebo zrušit souhlas odkazujeme na Prohlášení o ochraně osobních údajů daného sociálního média.

Ohledně žádostí o informace a ostatní uplatňování práv subjektu údajů upozorňujeme, že je nejlepší je uplatňovat přímo u sociálních médií. K uživatelským údajům má přístup pouze daný poskytovatel a může také přímo činit opatření.

Připomínáme, že u některých sociálních médií mohou být uživatelské údaje zpracovávány mimo Evropskou unii. Ohledně poskytovatelů z USA, kteří jsou certifikováni podle Dohody o ochranném štítu upozorňujeme, že se tím poskytovatelé zavazují k dodržování práva na ochranu údajů EU, především GDPR. Předávání údajů do USA je podle čl. 45 GDPR přípustné, má-li poskytovatel platnou certifikaci podle této dohody.

Navazování kontaktu (kontaktní formulář)

Navážete-li s námi kontakt, budou vaše údaje použity ke zpracování vašeho dotazu a jeho vyřízení v rámci plnění předsmluvních práv a povinností podle článku 6 odst. 1 písm. b GDPR. Zpracování vašich údajů je potřebné ke zpracování a zodpovězení vašeho dotazu; bez něj by zodpovězení nebylo možné anebo bylo možné pouze v omezené míře. Údaje mohou být na základě našeho oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR na přímém marketingu ukládány do databáze zákazníků a zájemců.

Váš dotaz a vaše kontaktní údaje vymažeme, jakmile byl váš dotaz s konečnou platností zodpovězen a výmazu nestojí v cestě žádné zákonné archivační lhůty, například ve spojení s následným smluvním plněním. Zpravidla dojde k výmazu, jakmile po dobu tří let bez přerušení nedošlo k žádnému kontaktu mezi vámi a námi.

Serverové přihlašovací protokoly

Z technických důvodů, především abychom zabezpečili fungující a bezpečnou internetovou prezentaci, zpracováváme technicky potřebné údaje pomocí přístupů na naši webovou stránku v serverových přihlašovacích protokolech (server log files), které nám automaticky předává váš prohlížeč.

Zaznamenávají se tyto údaje:

 • navštívená webová stránka
 • typ/verze použitého prohlížeče
 • použitý operační systém
 • předtím navštívená stránka
 • hostitelské jméno přistupujícího počítače
 • časový údaj serverového požadavku
 • množství zaslaných dat
 • hostitelské jméno přistupujícího počítače (použitá IP adresa)

Tyto údaje se nepřiřazují fyzickým osobám a slouží výhradně vyhodnocování za účelem zlepšování naší webové stránky. Předáváme je výhradně poskytovatelům internetových stránek. Nejsou spojovány ani slučovány s jinými datovými zdroji. V případě protiprávního využití naší webové stránky si vyhrazujeme právo tyto údaje zpětně přezkoumat. Zpracování údajů se opírá o náš oprávněný zájem podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR na technicky bezchybném znázornění a optimalizaci naší webové stránky.

Není-li potřebné údaje uchovávat pro důkazní účely, dochází k jejich výmazu krátce po vyřízení účelu, zpravidla po několika dnech. V opačném případě se údaje uchovávají do konečného vyřízení případu.

Zabezpečení údajů

Na základě oprávněného zájmu podle článku 6 odst. 1 písm. f GDPR na použití vhodných šifrovacích technik, používáme pro váš přístup na naši webovou stránku rozšířený postup SSL (secure socket layer) ve spojení vždy s nejvyšším stupněm zašifrování, který váš prohlížeč podporuje. Zpravidla se jedná o šifrování na 256 bitů. Pokud váš prohlížeč šifrování na 256 bitů nepodporuje, používáme technologii v3 na 128 bitů. Zdali se jednotlivé stránky webové prezentace přenášejí zašifrované, rozpoznáte na symbolu zavřeného klíče či zámku ve spodní stavové liště vašeho prohlížeče.

Jinak činíme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření podle článku 32 GDPR, abychom vaše údaje chránili proti náhodným či úmyslným manipulacím, částečné nebo úplné ztrátě, zničení nebo neoprávněnému přístupu třetí osoby. Bezpečnostní opatření průběžně zlepšujeme podle technologického vývoje a udržujeme je na nejnovějším stavu techniky.

E-mail

Zašlete-li nám dotaz e-mailem, uložíme vaše údaje včetně kontaktních údajů, jež jste v něm uvedli, za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Výslovně upozorňujeme na to, že přenos dat v internetu (např. při komunikaci e-mailem) vykazuje bezpečnostní mezery a nelze jej zcela ochránit před přístupem třetích osob.

Komerční reklama

Používat kontaktní údaje uvedené v našem impressu pro komerční reklamu je výslovně nežádoucí, ledaže bychom poskytli písemný souhlas. Všechny osoby uvedené na této webové stránce vznášejí námitku proti jakémukoliv komerčnímu použití či předávání těchto údajů dále.

III. PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ:

Podle předpisů o ochraně osobních údajů platných v EU vyžaduje zpracování osobních údajů právní základ. To, který právní základ se použije, závisí na tom, pro který z výše popsaných účelů se osobní údaje zpracovávají:

V určitých případech je pro shromažďování a zpracování vašich osobních údajů potřebný váš souhlas. Udělený souhlas můžete později zase odvolat. Mějte prosím na paměti, že odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

V jiných případech může být zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro dodržení platných zákonných ustanovení a předpisů či plnění smlouvy, jež se vás týká.

V dalších případech mohou být vaše osobní údaje zpracovány naopak na základě oprávněného zájmu, abychom s vámi mohli komunikovat o našich službách.

 

IV. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Zpracování osobních údajů se u společnosti Swietelsky řídí přísnými zásadami, ve kterých jsou ochrana a bezpečnost osobních údajů stejně jako práva subjektů údajů považovány za nejvyšší hodnoty.

Legálnost a transparentnost: Údaje se zpracovávají v souladu s platnými předpisy, dle zásady dobré víry.

Účelové využití: Údaje se zjišťují a zpracovávají ke stanoveným, jednoznačným a legitimním účelům. Zpracování údajů se neprovádí způsobem, který by se s těmito účely neslučoval.

Minimalizace údajů: Zjišťují a zpracovávají se pouze takové údaje, které jsou nezbytně nutné pro uvedené účely. Je-li to k dosažení účelu možné a jsou-li náklady přiměřené, zpracovávají se pouze anonymizované údaje.

Omezení ukládání a vymazání: Osobní údaje se mažou, jakmile zanikne účel, ke kterému byly původně zjišťovány, a zákonem stanovené archivační lhůty takovému výmazu nebrání. Pokud v konkrétním případě existují oprávněné zájmy, pak se takové údaje nadále archivují, dokud nedojde k právnímu vyřešení takového zájmu.

Zabezpečení údajů: Na osobní údaje se vztahuje povinnost mlčenlivosti. S údaji je třeba nakládat jako s důvěrnými. Údaje jsou přiměřenými organizačními a technickými opatřeními chráněny před neoprávněným přístupem, neoprávněnou manipulací nebo předáním, stejně jako před ztrátou a zničením.

Věcná správnost: Osobní údaje musejí být správné, úplné a aktuální. Provádějí se přiměřená opatření k opravě zastaralých, nesprávných nebo neúplných údajů.

V. PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ:

Předávání osobních údajů příjemcům mimo skupinu podniků Swietelsky a příjemcům v zemích mimo Evropskou unii probíhá pouze v souladu s platnými zákony a legálně, se zachováním maximální důvěrnosti a bezpečnosti údajů. Neprodáváme ani nepronajímáme osobní údaje třetím osobám pro jejich vlastní marketingové účely.

Osobní údaje se příjemcům v rámci skupiny Swietelsky předávají za účelem splnění zákonných požadavků a pro zjednodušení koncernových administrativních činností. Předávání údajů probíhá i zde výlučně za dodržení zákonných rámcových podmínek.

Ve smyslu čl. 13 odst. 1 písm. e GDPR se jedná o níže uvedené kategorie příjemců:

 • koncernové společnosti správce
 • subdodavatelé, generální dodavatelé, dodavatelé
 • pověření zpracovatelé osobních údajů, pokud potřebují tyto osoby údaje
  k plnění svých úkolů
 • úřady, veřejnoprávní subjekty a instituce 
 • notáři, právní a daňoví poradci, inkasní agentury a znalci pro uplatňování, výkon
  a obhajobu právních nároků
 • auditorské společnosti ke splnění povinností vést účetnictví
 • pojišťovny
 • úvěrové a finanční instituce nebo podobná zařízení
 • soudy pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • kontaktní místa pro řešení sporů mimosoudní cestou, rozhodčí soudy

VI. POVINNOST MLČENLIVOSTI OHLEDNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Všichni zaměstnanci skupiny podniků Swietelsky a zaměstnanci smluvních partnerů jsou smluvně zavázáni k zachovávání mlčenlivosti a jsou pravidelně upozorňováni na bezpečné zacházení s osobními a jinými kritickými údaji a odpovídajícím způsobem proškolováni.

VII. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ:

Ochrana důvěrnosti, dostupnosti a integrity údajů je hlavním úkolem společnosti Swietelsky. Platí to ve stejné míře pro provozní tajemství, údaje o zákaznících, osobní údaje i jiné kritické informace.

Za tímto účelem se nastavují a průběžně vylepšují technická a organizační bezpečnostní opatření, aby odpovídala stavu techniky, mezinárodně uznávaným pravidlům osvědčené praxe a bezpečnostním standardům.

VIII. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Společnost Swietelsky nemusí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, jelikož článek 37, odstavec 1 unijního nařízení GDPR se na ni nevztahuje. Společnost Swietelsky si uvědomuje význam ochrany osobních údajů a proto se rozhodla, že dobrovolně pověřence pro ochranu osobních údajů jmenuje. Tento pověřenec je coby kontaktní osoba k dispozici subjektům údajů a úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz@swietelsky.com.

 

IX. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ:

Máte právo:

 • podle článku 15 GDPR od nás vyžadovat informace o osobních údajích, jež zpracováváme. Můžete vyžadovat zejména informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánovanou dobu uložení, existenci práva požadovat opravu, výmaz, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, existenci práva podat stížnost, zdroji vašich údajů, pokud nebyly získány u nás, a o skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování, a případně vyžadovat smysluplné informace o jejich podrobnostech;

 • podle článku 16 GDPR vyžadovat okamžité opravení nesprávných anebo doplnění neúplných osobních údajů, jež jsou u nás uloženy;

 • podle článku 17 GDPR vyžadovat výmaz u nás uložených osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu anebo pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 • podle článku 18 GDPR vyžadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich správnost, zpracování je protiprávní, vy ale odmítáte výmaz a my údaje již nepotřebujeme, vy je ale potřebujete pro uplatňování, výkon nebo obhajobu právních nároků anebo jste vznesli námitku proti zpracování podle článku 21 GDPR;

 • podle článku 20 GDPR získat osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, anebo požadovat jejich poskytnutí jinému správci;

 • podle článku 21 GDPR, pokud se vaše osobní údaje zpracovávají na základě našeho oprávněného zájmu, vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace anebo je námitka namířena proti přímému marketingu. V posledním případě máte všeobecné právo na námitku, jíž se budeme řídit bez udání konkrétní situace;

 • podle článku 7 odst. 3 GDPR kdykoliv odvolat souhlas, který jste nám poskytli. To bude mít za následek, že v budoucnu nesmíme pokračovat ve zpracování dat, jež se zakládalo na tomto souhlasu;

 • podle článku 77 GDPR podat stížnost kvůli našemu protiprávnímu zpracování vašich údajů u dozorového úřadu. Za tímto účelem se můžete zpravidla obrátit na dozorový úřad v místě vašeho běžného pobytu nebo pracoviště nebo sídla naší společnosti.

Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje společnost Swietelsky zpracovává, má kdykoli možnost odvolat se na shora uvedená práva subjektů údajů a uplatnit je u společnosti Swietelsky. Svá práva subjektu údajů můžete kdykoli písemně uplatnit e-mailem na adrese datenschutz@swietelsky.com.

Příslušným dozorovým úřadem pro společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. je:

Österreichische Datenschutzbehörde (Rakouský úřad na ochranu osobních údajů)
tel. +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

X. TRVALÁ KONTROLA A ZLEPŠOVÁNÍ:

Trvalé zlepšování kvality a procesů je pro společnost Swietelsky velmi důležité. Existují definované procesy pro trvalé zvyšování kvality, což již roky dokládá také certifikace podle ISO 9001. Dodržování směrnic na ochranu osobních údajů a platných zákonů a účinnost opatření na ochranu a zabezpečení osobních údajů jsou průběžně měřeny a zvyšovány pomocí těchto procesů, aby bylo možné zajistit optimální průběh opatření na ochranu osobních údajů.